Paródia v Kredenci na Slovensko na MS 2015

https://www.youtube.com/watch?v=4h82jBtrAW0